Webprivacybeleid

Deze privacyverklaring verduidelijkt de gegevensbeschermingspraktijken toegepast bij het gebruik van het internet en alle andere elektronische communicatie­netwerken door Vulkoprin nv en geassocieerde bedrijven (samen “VULKOPRIN”, “Wij” of “Ons/Onze”) bij hun contacten met klanten, leveranciers, business­partners en anderen. VULKOPRIN erkent het belang van het respect van de op deze wijze ingezamelde persoonsgegevens.

 

 1. Ingezamelde gegevens
  1. Wij zamelen persoonsgegevens in die u vrijwillig levert door het invullen en doorsturen van onlinevragenlijsten over feedback op de website, bij de aanvraag van informatie over producten of diensten, of bij het zoeken naar een baan.
  2. Als wij direct van u persoonsgegevens verkrijgen, zullen wij u informeren over de doelstellingen daarvan, over de types derden – anderen dan Agenten – waaraan wij deze gegevens zullen bekendmaken en, indien van toepassing en vereist, over de keuzes en de middelen die wij u bieden om het gebruik en de publicatie van uw persoonsgegevens te beperken. Wanneer u voor het eerst wordt gevraagd om persoonsgegevens aan VULKOPRIN te bezorgen, of zo snel als praktisch mogelijk daarna – en in elk geval vóór VULKOPRIN deze gegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze initieel werden ingezameld – zullen wij daarop uw aandacht vestigen in duidelijke bewoordingen en op in het oog vallende wijze. Een “Agent” is om het even welke derde die door VULKOPRIN geleverde persoonsgegevens gebruikt om opdrachten uit te voeren ten behoeve van VULKOPRIN of op diens instructies.

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de via de VULKOPRIN-websites ingezamelde persoonsgegevens met het oog op:

 • de behandeling van uw aanvragen en verzoeken;
 • rekrutering;
 • het u bieden van informatie over producten en diensten.

 

 1. Automatische inzameling van informatie en het gebruik ervan

3.1 Wij zamelen automatisch informatie in over uw bezoeken aan de VULKOPRIN-websites. Wanneer u een website van VULKOPRIN bezoekt, verzendt uw browser ons met name automatisch bepaalde internetgerelateerde informatie. Wij zamelen deze informatie in om beter te begrijpen hoe bezoekers de VULKOPRIN-sites gebruiken, om problemen met onze servers te herkennen, om gecumuleerde demografische en andere informatie op te stellen over het gebruik van de VULKOPRIN-sites, en om de functionaliteit van de VULKOPRIN-sites te verbeteren.

3.2 Bij uw bezoek aan onze websites maken onze webservers gebruik van cookies die details opslaan over uw internetprovider, over de website vanwaar u komt, over de browser die u gebruikt, over het besturingssysteem dat u gebruikt, over welke van onze websites u bezoekt, en over de datum en de duur van uw bezoek. Niets van deze informatie wordt gebruikt op individueel vlak. Bezoekers kunnen hun browser op een zodanige wijze instellen dat zij een bericht krijgen vóór ze een cookie ontvangen, zodat ze kunnen beslissen of ze dit al dan niet accepteren. Bezoekers kunnen hun browser ook instellen om cookies af te wijzen. Als ze dat doen, is het evenwel mogelijk dat bepaalde delen van de VULKOPRIN-websites niet naar behoren functioneren. Meer informatie over cookies, ons beleid inzake cookies en over hoe u uw cookies kunt controleren of verwijderen, vindt u in het VULKOPRIN-cookiesbeleid.

 

 1. Over de informatie die wij delen

4.1 Wij delen uw persoonsgegevens enkel en alleen met andere bedrijven binnen onze ondernemingsgroep, overheidsinstellingen en rechtshandhavingsorganen, rechtsopvolgers en leveranciers die we de opdracht geven om gegevens te verwerken voor onze rekening. In deze omstandigheden delen wij uw persoons­gegevens binnen de perken van onze rechtmatige commerciële doelstellingen en ter naleving van wettelijke verplichtingen.

4.2 Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens aan/met derden, anderen dan Agenten.

4.3 Wij eisen van onze Agenten de garantie dat ze persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Indien wij vernemen dat een Agent persoonsgegevens gebruikt of publiceert op met deze privacyverklaring strijdige wijze, treffen wij de gepaste maatregelen om de publicatie ervan te voorkomen of te beëindigen. VULKOPRIN stelt zijn Agenten door middel van het gebruik van documenten zoals niet-openbaarmakingsovereenkomsten aansprakelijk om het vertrouwen niet te schenden dat onze klanten ons bedrijf schenken.

 

 1. Links naar andere websites

5.1 Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op door VULKOPRIN via een VULKOPRIN-website ingezamelde gegevens.

5.2 VULKOPRIN-websites bevatten links naar andere sites die geen eigendom zijn van VULKOPRIN en die niet door VULKOPRIN worden beheerd. Wij wijzen u erop dat wij deze sites niet controleren en dat VULKOPRIN bijgevolg niet aansprakelijk is voor de privacyregels van dergelijke sites van derden. Wij raden u aan om de privacyverklaringen te lezen van alle websites die u bezoekt. Hun privacyregels kunnen immers afwijken van die van VULKOPRIN.

 

 1. Beveiliging

6.1 Wij treffen de gepaste beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde publicatie, misbruik, verandering of vernietiging van de persoons­gegevens die u ons via de VULKOPRIN-websites levert. Wij beschermen informatie op diverse wijze. De fysische beveiliging werd ontworpen om ongeoorloofde toegang te beletten tot database-apparatuur en afdrukken die onze vertrouwelijke informatie, waaronder uw persoonsgegevens, bevatten. Deze beveiliging kan op sommige locaties gepaard gaan met toegangscontroles tot het bedrijf, het gebruik van vergrendelbare laden en kasten ter bescherming van persoonsgegevens, de vernietiging van papieren en digitale geheugens met persoonsgegevens en/of gevoelige informatie wanneer deze niet langer vereist zijn. Elektronische beveiligingsmaatregelen controleren continu de toegang tot onze servers en bieden bescherming tegen het hacken of een andere ongeoorloofde toegang op afstand. Tot deze beveiliging behoort de toepassing van firewalls, beperkte toegangs­autorisatie en encryptietechnologie.

VULKOPRIN beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot de personen binnen de VULKOPRIN-organisatie en VULKOPRIN-Agenten voor wie het behoud en de verwerking van zulke persoonsgegevens een uitdrukkelijke zakelijke doelstelling is. Personen die toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van de beveiliging, de vertrouwelijkheid en de integriteit van deze persoonsgegevens, en zijn opgeleid en geïnstrueerd over de wijze waarop.

6.2 U moet zich er echter van bewust zijn dat een perfecte beveiliging op het internet onmogelijk is. Ondanks onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen, is het daarom toch mogelijk dat deze bij de transfer over het internet worden onderschept en gebruikt door niet-geautoriseerde personen.

 

 1. Tijdige verwerking

VULKOPRIN behoudt persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de reden(en) waarom ze werden ingezameld.

 

 1. Updates aan deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Als dat gebeurt, publiceren wij de aanpassingen op de VULKOPRIN-sites. Indien u met deze veranderingen niet akkoord gaat, verzoeken wij u niet langer gebruik te maken van de VULKOPRIN-sites. Mocht deze privacyverklaring essentiële veranderingen ondergaan, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door middel van een duidelijk zichtbare kennisgeving op de VULKOPRIN-sites. Bezoek onze sites geregeld, zodat of u op de hoogte blijft van eventuele updates of veranderingen van ons privacybeleid.

 

 1. Toegangsrecht en betwistingen

9.1 U beschikt over het recht ons te vragen eerder meegedeelde persoonsgegevens niet te gebruiken, te verbeteren of te verwijderen. Richt een dergelijk verzoek aan “info(at)vulkoprin.be”. Deze mail moet uw naam, adres en andere relevante contactinformatie bevatten (telefoonnummer, e-mailadres). VULKOPRIN spant zich op redelijke wijze in om zulk verzoek zo snel mogelijk in te willigen.

9.2 U kunt uw verzoek of andere vragen of bedenkingen eveneens met de post verzenden naar het onderstaande VULKOPRIN-kantooradres. Wij zullen om het even welke vragen, klachten of betwistingen met betrekking tot het gebruik of de publicatie van persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen in overeenstemming met de in deze privacyverklaring vervatte principes.

 

Vulkoprin nv
Herderstraat 4
Industriepark Zuid
B-8700 Tielt – België
VAT: BE 0405.233.534